Ινστιτούτο Prolepsis
Φραγκοκλησιάς 7, 151 25, Μαρούσι

Τηλ. 210 6255700, Τηλ. 210 6106810
email: diatrofi@prolepsis.gr