Κατά την έναρξη και τη λήξη του Προγράμματος, χορηγούνται ερωτηματολόγια σε όλους τους γονείς για τη διαδικασία του Προγράμματος, την επισιτιστική ασφάλεια και τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και των οικογενειών τους. Για το σχολικό έτος 2019-2020, η ανάλυση των απαντήσεων που λάβαμε μας έδειξε ότι:

  • μειώθηκε το ποσοστό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια
  • βελτιώθηκαν οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών
  • βελτιώθηκε το βάρος των παιδιών

Επίσης, μέσα από focus groups και συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές παρατηρήθηκε ότι:

  • Η συμμετοχή όλων των παιδιών του κάθε σχολείου συντελεί στην αποφυγή στιγματισμού των μαθητών, καλλιεργώντας κοινωνική αλληλεγγύη και αίσθημα ισότητας μεταξύ των μαθητών.
  • Το Πρόγραμμα συμβάλλει στη βελτίωση του αισθήματος εμπιστοσύνης των γονέων προς το σχολείο και κατ’ επέκταση στη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία.
  • Η σχολική διαρροή μειώθηκε και σημειώθηκε επιστροφή ή συστηματικότερη προσέλευση μαθητών στο σχολείο
  • Αυξάνονται οι γνώσεις των παιδιών για την υγιεινή διατροφή.
  • Ενισχύεται το παιδαγωγικό έργο του σχολείου.
  • Ενδυναμώνεται η περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών.

Επισιτιστική Ανασφάλεια

Μειώνεται ο δείκτης της επισιτιστικής ανασφάλειας!

Διατροφικές Συνήθειες

Τα παιδιά τρώνε περισσότερα υγιεινά τρόφιμα και βελτιώνεται το σωματικό τους βάρος!