Το επιστημονικό περιοδικό Child: Care, Health and Development δημοσίευσε τον Ιανουάριο 2016 τη μελέτη «Αντιλήψεις γονέων και παιδιών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα σχολικής σίτισης σε μη προνομιούχες περιοχές της Ελλάδας: Ποιοτική Μελέτη», που εκπόνησε η επιστημονική ομάδα του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ (Α. Δάλμα, Χ-Μ. Καστορίνη, Ντ.Ζώτα, Α. Βελουδάκη, Α. Πετραλιάς, Μ. Γιαννακούλια, Α. Λινού).

Η μελέτη επικεντρώνεται στις αντιλήψεις γονέων και μαθητών σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, παρουσιάζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα πολλαπλασιαστικά του οφέλη, καθώς και τα βασικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες μαθητών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα στην υιοθέτηση της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής. Για τη διενέργεια της μελέτης πραγματοποιήθηκαν 20 ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) σε 14 σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, με τη συμμετοχή μαθητών και των γονέων τους.

Δείτε την περίληψη στον παρακάτω σύνδεσμο: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cch.12315/abstract